NOU RD 3/2023, de 10 de gener 2023, de Qualitat de l’Aigua de consum humà / NUEVO RD 3/2023, de 10 de enero, de Calidad del agua de consumo humano

Ha sortit publicat el Nou Real Decret 3/2023, de 10 de gener, per el que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la Qualitat de l’Aigua de consum, el seu control i subministrament.   BOE-A-2023-628 RD3_2023 aguas de consumo humano     Ha salido publicado el nuevo Real Decreto 3/2023, de 10… Continuar leyendo…