Recomanacions sanitàries en hotels i centres esportius durant l’aturada requerida per l’estat d’alarma amb motiu del virus COVID-19

A qui va dirigit
Als titulars dels hotels i centres esportius municipals o privats de la ciutat de Barcelona que han hagut de tancar degut a l’estat d’alarma declarat per la pandèmia de COVID-19.

Riscos sanitaris associats a l’aturada d’instal·lacions
L’estancament d’aigua de les instal·lacions interiors durant com a mínim un mes i la dificultat de fer un manteniment adequat durant el tancament, pot augmentar el risc de proliferació de legionel·la en els circuits d’aigua calenta sanitària (ACS) i d’hidromassatge així com l’alteració dels paràmetres de qualitat de l’aigua de les piscines.

Recomanacions durant el tancament
1. Aturar les calderes i els aparells de climatització de l’aire.
2. Buidar l’aigua dels acumuladors i dutxes dels circuits d’ACS.
3. Buidar l’aigua dels vasos, dipòsits reguladors i circuits de recirculació i tractament de piscines i hidromassatges, tenint cura per conservar en bon estat les sondes (clor, redox, pH) i el sistema de desinfecció de l’aigua.
4. Aturar tots els sistemes d’escalfament i climatització de les piscines.
5. Aquelles piscines que per motius justificats com el gran volum del vas, que disposin de barrera tèrmica per cobrir la superfície de la làmina d’aigua, sistemes d’escalfament solar i gestió tècnica amb telecomandament, poden avaluar si és viable mantenir la piscina en un estat d’hivernació.
6. Sempre que sigui possible es farà un control remot de les instal·lacions i s’evitarà el desplaçament de tècnics a les instal·lacions. Hem de recordar que les piscines i hotels no són serveis essencials.

Recomanacions abans de la seva obertura
Dies previs a la obertura caldrà fer:
− Una neteja i desinfecció del circuit d’ACS i hidromassatges seguint el procediment descrit a l’annex 3.B i 5 del RD 865/2003 sobre prevenció i control de la legionel·losi.
− En piscines que hagin buidat el vas, una neteja i desinfecció de parets i revisió del sistema de tractament.
− En piscines que no hagin buidat el vas, una desinfecció de xoc de l’aigua i una revisió del sistema de tractament.
− Un anàlisis de control de l’aigua de la piscina que contempli els paràmetres de l’annex I del RD 742/2013 (art. 11.2b del RD 742/2013). No es podrà posar la piscina en funcionament fins que no es disposin dels resultats de l’anàlisi correctes.

Normativa Sanitària
 Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnicosanitaris de les piscines. BOE núm. 244, 11.10.13.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-10580-consolidado.pdf
 Decret 95/2000 de 22 de febrer , pel que s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. DOGC núm. 3092, 6.03.00. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2000/02/22/95
 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.. DOGC núm. 4185, 29.07.04. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2004/07/27/352
 Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. BOE núm. 171, 18.07.03. https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/07/04/865
Més informació sobre COVID-19
 Informació sobre COVID-19. Generalitat de Catalunya.
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administraciolocal/
 COVID-19 Preguntes i respostes. Agència de Salut Pública de Barcelona.

COVID-19, preguntes i respostes


Barcelona, 26 de març de 2020
Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental
Agència de Salut Pública de Barcelona
sequia@aspb.cat

 

Marcar el enlace permanente.

Comentarios cerrados.